|     Kontakt     |     Mapa sajta
 
Vesti

INFORMACIJE

O NACINU PODNOSENJA PRIGOVORA NA RAD DRUSTVA ZA OSIGURANJE I ZASTUPNIKA U OSIGURANJU

Poštovani,

Prigovore zbog povrede prava ili interesa u vezi sa radom, postupanjem i odlučivanjem Societe Generale Osiguranje a.d.o. (u daljem tekstu: Osiguranje), odnosno u vezi sa obavljanjem poslova zastupanja u osiguranju od strane Zastupnika, možete podneti lično ili preko svog zastupnika (odnosno punomoćnika),  u pisanoj formi preko Zastupnika u osiguranju ili direktno nama.

 1. Način podnošenja prigovora preko Zastupnika u osiguranju:
  • U poslovnim prostorijama Zastupnika
  • Dopisom na adresu Zastupnika: Bulevar Zorana Đinđića 50A/B, 11070 Novi Beograd
  • Slanjem u elektronskoj formi na e-mail adresu Zastupnika: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli
 2. Način podnošenja prigovora direktno Osiguranju:
  • U poslovnim prostorijama Osiguranja
  • Dopisom na adresu Societe Generale Osiguranje a.d.o.: Bulevar Zorana Đinđića 50A/B, 11070 Novi Beograd
  • Putem internet stranice: www.sogeosiguranje.rs
  • Slanjem u elektronskoj formi na e-mail adresu: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Prigovor treba da sadrži sledeće podatke i dokumentaciju:

 • ime, prezime i adresu podnosioca prigovora (za fizička lica), odnosno poslovno ime, sedište i ime i prezime zakonskog zastupnika/ovlašćenog lica (za pravna lica)
 • razloge za prigovor i zahteve podnosioca
 • dokaze kojima se potkrepljuju navodi iz prigovora
 • datum podnošenja prigovora
 • potpis podnosioca prigovora odnosno njegovog zastupnika ili punomoćnika, osim u slučaju da se prigovor podnosi u elektronskoj formi
 • punomoćje za zastupanje ukoliko je prigovor podneo punomoćnik
Ovde mozete naći "Obrazac za podnošenje prigovora korisnika usluge osiguranja"

Zastupnik u osiguranju će prigovor dostaviti Osiguranju o čemu ćete biti obavešteni.

Osiguranje je dužno da podnosiocu prigovora odgovori najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema prigovora u pisanoj formi. Ako je prigovor dostavljen elektronskom poštom ili podnosilac prigovora zahteva da mu se elektronskom poštom dostavi odgovor, odgovor se može poslati u elektronskom obliku, potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom.

Izuzetno, ukoliko Osiguranje ne može da dostavi odgovor u roku od 15 dana od dana prijema prigovora iz razloga koji ne zavise od njegove volje, taj rok se može produžiti za najviše 15 dana, o čemu će Vas Osiguranje obavestiti u roku od 15 dana od dana prijema prigovora, uz navođenje razloga zbog kojih nije moguće dostaviti odgovor u roku i krajnjeg roka u kome će odgovor biti dostavljen.

Osiguranje i Zastupnik u osiguranju ne mogu korisniku usluge osiguranja naplatiti naknadu niti bilo koje druge troškove za postupanje po prigovoru.

S poštovanjem,

SOCIETE GENERALE OSIGURANJE ADO